Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI Dobrovická muzea, o.p.s

Platnost memoranda: 20. srpna 2018, vydání: 1. vydání

(A)  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Společnost Dobrovická muzea, o.p.s., IČO: 28222296, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 2, PSČ 29441, (dále jen „Společnost“ dále jen „my“), jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává informační memorandum o zpracování osobních údajů dotčených osob (dále jen „Memorandum“).

1.2 Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

1.3 Toto Memorandum se vztahuje pouze na takové zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno námi samotnými (samotnou Společností), jako správcem osobních údajů, nebo pro nás (pro Společnost), jako správce osobních údajů, jinou osobou (tzv. zpracovatelem osobních údajů).

1.4  Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda naleznete na webové adrese www.dobrovickamuzea.cz/o-muzeu/gdpr . Doporučujeme, abyste s aktuálním zněním Memoranda pravidelně seznamovali.

2.  KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

2.1 Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:
• na telefonním čísle  326 900 202,  326 900 158, 725 871 072;
• na e-mailové adrese gdpr.cz@tereos.com.

3. ODBORNÉ POJMY

3.1  Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu dále uvedený význam:

„citlivé osobní údaje“ znamená informace o Vaší osobě, které Vás umožňují blíže či nepřímo identifikovat a které jsou blíže vymezeny v části (C) Rozsah zpracování osobních údajů, článku 6.1 tohoto Memoranda;

„cookies“ znamená textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení;

„osobní údaj“ znamená osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, a údaje o trestné činnosti či jiné intimní údaje;

 „příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty (např. policejní orgán);

„správce“ či „správce osobních údajů“  znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost;

„subjekt údajů“  znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vás, zejména pokud jste našimi
(i)           návštěvníky/ účastníky akcí pořádaných Společností nebo konaných v prostorách Společnosti či prostor Společnosti včetně uživatelů parkoviště a včetně potenciálních budoucích  návštěvníků/účastníků
(ii)          zákazníky, dodavateli či jinými obchodními/smluvními spolupracujícími partery (či jejich zaměstnanci),
(iii)         uchazeči o zaměstnání,
(iv)         návštěvníky našich webových stránek.

„třetí stát“ znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko;

„uživatel webových stránek“ znamená návštěvníka webových stránek www.dobrovickamuzea.cz;

„webové stránky Společnosti“ znamená www.dobrovickamuzea.cz;

„zpracování“ či „zpracování osobních údajů“ znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; a

„zpracovatel“ či „zpracovatel osobních údajů“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost (např. účetní či advokátní společnosti).

(B) SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

4. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

4.1 Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

5.  ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

5.2  Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Zásada účelového omezení

5.3  Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Zásada minimalizace údajů

5.4  Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

Zásada přesnosti

5.5  Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.

Zásada omezení uložení

5.6  Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zásada integrity a důvěrnosti

5.7  Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásada odpovědnosti

5.8  Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

(C) ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6. OSOBNÍ ÚDAJE (KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

6.1 V závislosti na Vašem postavení vůči Společnosti (tedy zda jste naším zákazníkem/návštěvníkem, účastníkem akce pořádané Společností nebo konané v prostorách Společnosti, obchodním partnerem, návštěvníkem webových stránek apod.) o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje (kategorie osobních údajů):

Identifikační údaje

(a) údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, údaj o Vaší pracovní pozici či funkci, aj.;

Kontaktní údaje včetně elektronických

(b) údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vaší osobou, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor v komunikačních platformách (např. Skype, WhatsApp), adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa;

Ověřovací (autentifikační) údaje

(c) údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Vaší osoby, zejména jméno, příjmení či přihlašovací jméno, hesla, PIN, čip karty a další elektronické autentifikační prvky, dále SPZ automobilu;

Hodnotící údaje

(d) údaje týkající se hodnocení o Vaší osobě – toto hodnocení se týká zejména hodnocení plnění smluvních povinností;

Platební údaje

(e) údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu;

Údaje o dětech

(f) údaje dětí sbírané v souvislosti s návštěvou/exkurzí/účastní na akci pořádané ve Společnosti či zajišťovanou prostřednictvím Společnosti, a to v rozsahu: jméno a příjmení, název školy;

Údaje o právních nárocích

(g) údaje o Vašich nárocích vůči Společnosti a nárocích Společnosti vůči Vaší osobě vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Vámi a Společností, jako např. údaje o Vašem nároku na náhradu škody vůči Společnosti či údaj o nároku Společnosti vůči Vám např. z titulu smluvní pokuty či nezaplacené ceny zboží;

Audiovizuální údaje

(h) údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie, video záznamy, audio (hlasové) záznamy pořizovaní při akcích (spolu)pořádaných Společností;

Údaje o majetkové situaci

(i) údaje o Vaší majetkové situaci, ekonomické důvěryhodnosti a Vaší platební morálce, včetně Vašich majetkových poměrů a údaj o Vašem případném zadlužení, pokud tyto budou podstatné pro smluvní vztah, který máte se Společností;

Smluvní údaje

(j) údaje o produktech a/nebo službách dodaných Vám ze strany Společnosti, o souvisejících požadavcích, stížnostech, reklamacích, servisních požadavcích včetně údaje o Vaší komunikaci se Společností a další související údaje;

Profesní profilové údaje

(k) údaje o Vámi dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci, zejména se jedná o údaje uvedené ve Vašich životopisech;

Údaje o trestné činnosti

(l)  údaje týkající se rozsudků v trestních věcech, pokud po Vás budeme požadovat zaslat výpis z rejstříku trestů za účelem účasti ve výběrovém řízení Společnosti;

IP adresu a jiný síťový identifikátor

(m) údaje o Vašem zařízení, ze kterého navštěvujete webovou stánku;

Údaje o návštěvnících webu

(n) údaje získané o návštěvnících webu, a to z jaké země je návštěvník webových stránek, přístroj, ze kterého se připojil na webové stránky, zda se jedná o opakovaného návštěvníka webu;

Další údaje

(a) je možné, že o Vás zpracováváme i další osobní údaje zde výslovně neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto Memorandu.

(D)  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7. ZDROJE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (např. když s Vámi uzavíráme smlouvu a Vy nám pro tyto účely předáte Vaše identifikační údaje či platební údaje). Vaše osobní údaje dále získáváme z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné seznamy, rejstříky a registry (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík) či sociální sítě (např. Facebook, aj.).

7.2 Dalším zdrojem Vašich osobních údajů mohou být též cookies získávané Společností v souvislosti s Vaší aktivitou na našich webových stránkách Společnosti - bližší informace naleznete v našem Oznámení o cookies.

7.3 Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.

8. PRÁVNÍ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů: (i) z důvodu plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli s naší Společností, (ii) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy, (iii) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, (iv) pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak rovněž na základě Vašeho souhlasu, a (v) ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

8.2 Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Memorandu. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom neprodleně informovat prostřednictvím aktualizace tohoto Memoranda či jiným vhodným způsobem.

8.3  Pokud Vás zajímá konkrétní právní titul týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.

A. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou

8.4 Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě (např. darovací smlouva, smlouva o výpůjčce, komisionářská smlouva, kupní smlouvu, nájemní smlouvu, smlouva o poskytování služeb, smlouva o dílo, partnerská smlouva, smlouva o spolupráci aj.). Bez zpracování těchto Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit.

8.5 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účel/y: 

Smluvní agenda

(a)  Účel smluvní agendy zahrnuje zpracování osobních údajů pro účely uzavírání smluvních vztahů se Společností, jejich změn a ukončování (včetně předsmluvního vyjednávání, zahrnuje i odpovědní formuláře v rámci webové aplikace), plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi Vámi a Společností aj.

B. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti

8.6 Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci daňové a účetní agendy či v rámci archivnictví.

8.7 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely: 

Daňová agenda

(a) V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.

Účetní agenda

(b) Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.

Reklamační agenda

(c) Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vyřizování reklamací produktů a služeb Společnosti a/nebo produktů a služeb dodaných Společnosti třetími osobami, související komunikace a pro účely vedení evidence reklamací.

Archivnictví

(d) Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.

Audity

(e) Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti např. účetní, včetně osobních údajů uváděných ve výroční zprávě aj.; 

Součinnost s orgány veřejné moci

(f)  Zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou součástí informací, které jsme povinni těmto orgánům poskytnout.

C. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

8.8 Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněných zájmů Společnosti, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

8.9 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:

Efektivní řízení a správa Společnosti

(a)  V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely zajištění efektivního řízení a správy Společnosti, tedy zejména pro účely organizace a řízení Společnosti, stanovení a realizace cílů Společnosti, zajištění administrativních procesů v rámci Společnosti a plnění povinností v oblasti compliance (tedy v oblasti zajištění právního souladu činností a procesů Společností s požadavky právních předpisů).
Oprávněným zájmem Společnosti je zde efektivní fungování Společnosti.

Marketing a propagace

(b) Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely propagace Společnosti, zejména zasílání marketingových a reklamních sdělení (pozvánky na akce), PF a jiných přání. Spadá sem i zpracování osobních údajů za účelem uchování audio a video záznamů z Vašich návštěv Společnosti či akcí spolu/pořádaných Společností a jejich následného využití při prezentaci Společnosti na internetu či uvnitř Společnosti; akce typu Cukrové slavnosti, Sportovní dny, Mikulášská besídka, výstavy a výukové programy, kulturní a společenské akce typu hudebních koncertů, uměleckých vystoupení, aj.
Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na propagaci Společnosti a zvýšení jejího renomé u veřejnosti.

Komunikace a vztahy s obchodními/ smluvními  partnery Společnosti či potenciálními partnery

(c) Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely komunikace s obchodními/smluvními partnery Společnosti, která se netýká přímo plnění smluvních povinností.

Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na dobrých vztazích se svými obchodními partnery.

Ochrana právních zájmů Společnosti

(d) V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů Společnosti, ať již jde o případy, kdy Společnost uplatňuje nároky vůči Vám či třetím osobám, nebo případy, kdy se Společnost naopak brání proti nárokům uplatněným Vámi či třetími osobami, a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.

Bezpečnost a ochrana 

(e) Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění bezpečnosti ve Společnosti včetně IT a síťové bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a majetku dalších osob. Za tímto účelem je společnost vybavena zabezpečovacími systémy v podobě bezpečnostního kamerového systému. Kamerový systém je zaměřen na monitoring jak venkovních, tak vnitřních prostor. V rámci vnějších prostor jsou monitorovány prostory bezprostředně přiléhající k areálu Společnosti včetně parkoviště, u vnitřních prostor jsou monitorovány vstupy do objektů a výstavní prostory (nikoliv prostory, kde by mohlo dojít k zásahům do práv osob v daném prostoru se nacházejících).

(f) Oprávněným zájmem Společnosti je zde ochrana majetku Společnosti a třetích osob a zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v prostorách Společnosti a dále zájem Společnosti na  řádném vyšetření protiprávního jednání. Z bezpečnostního hlediska je nutné mít možnost kontroly, zda pobyt v prostorách Společnosti je realizován v souladu s pravidly bezpečnosti a požární ochrany.  Monitoring venkovních prostor je zaměřen na monitoring prostor na hranicích objektů z důvodu monitoringu neoprávněného vstupu do objektu včetně venkovních prostor, na nichž jsou organizovány venkovní akce Společnosti .

Škodní agenda a pojistná agenda

(g) Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely zajištění (dobrovolné) pojistné ochrany proti pojistným rizikům v rámci provozu Společnosti. V případě škodní agendy se jedná o zpracování osobních údajů pro účely a v souvislosti s prevencí škodních událostí, evidencí škodních událostí a řešením škodních událostí.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem na řádném řešení škodních a pojistných  událostí, v nichž je Společnost účastna  z titulu postavení jako osoba odpovědná, osoba, v jejíž prospěch je pojistné plnění určeno. Oprávněným zájmem je zajištění pojistné ochrany proti pojistným rizikům v rámci provozu a fungování Společnosti.

Nábor nových zaměstnanců
(h) Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců Společnosti, tedy přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběru (selekce) uchazečů o zaměstnání, konání pracovních pohovorů, hodnocení uchazečů o zaměstnání, činění nabídek na zaměstnání ve Společnosti a komunikace s uchazeči v rámci celého náborového procesu.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde nábor nových pracovníků Společnosti a tedy efektivní fungování Společnosti.

Databáze uchazečů o zaměstnání

(i) Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely vedení databáze (evidence) uchazečů o zaměstnání ve Společnosti, v rámci které evidujeme osobní údaje o neúspěšných uchazečích o zaměstnání ve Společnosti, u kterých je pravděpodobné, že jim může být učiněna nová nabídka na zaměstnání nebo účasti v jiném výběrovém řízení ve Společnosti (např. z důvodu, že Společnost zřídí novou pracovní pozici totožnou či podobnou pracovní pozici, o kterou se uchazeč o zaměstnání původně ucházel, či proto, že  pracovní pozice, o kterou se uchazeč o zaměstnání původně ucházel, byla následně uvolněna).

Oprávněným zájmem Společnosti je zde obsazení aktuálně či v budoucnu volných pozic ve Společnosti, a tedy efektivní fungování Společnosti.

D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

8.10  Vaše osobní údaje zpracováváme (můžeme zpracovávat) též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.

8.11 Vaše osobní údaje zpracováváme (můžeme zpracovávat) též na základě Vašeho souhlasu v případě některých cookies. Bližší informace ke cookies naleznete v Oznámení o cookies na adrese: https://www.dobrovickamuzea.cz/cookies. 

8.12 Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.

9.  PŘÍJEMCI (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1  Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností.

9.2  Tyto příjemce osobních údajů lze dělit na:

Příjemce, kteří jsou zpracovateli osobních údajů
(a)  Zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou třetí osoby, které Společnost využívá ke svým vlastním účelům, a kteří tak Vaše osobní údaje zpracovávají výlučně pro Společnost (např. právní poradci, dodavatelé softwarových a IT systémů, personální agentury).
Vybíráme pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

Se zpracovateli je vždy uzavírána písemná smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je úprava podmínek zapojení zpracovatele do zpracování Vašich osobních údajů, úprava souvisejících povinností zpracovatelů, to vše za účelem zajištění náležité ochrany Vašich osobních údajů.
Příjemce, kteří jsou (samostatnými) správci osobních údajů

Tito příjemci mají postavení samostatných správců a zpracovávají Vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Patří mezi ně především orgány státní správy a dále například obchodní partneři Společnosti (zákazníci a dodavatelé).

S těmito příjemci Vašich osobních údajů není uzavírána žádná zvláštní smlouva o zpracování Vašich osobních údajů, neboť tyto osoby mají ohledně zpracování Vašich osobních údajů stejné povinnosti jako Společnost a jsou tedy za zpracování Vašich osobních údajů sami odpovědni.

9.3  Přehled příjemců (kategorií příjemců), kterým jsou Vaše osobní údaje Společností poskytovány lze nalézt v příloze č. 1 tohoto Memoranda.

10.  PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

10.1  Vaše osobní údaje nejsou standardně předávány do třetích zemí. K předávání Vašich osobních údajů třetích zemí tak dochází pouze ve výjimečných případech, kdy je takové předání zcela nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

10.2  Vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí pouze při splnění některé z následujících podmínek:

(a)  za podmínky, že Vaše osobní údaje jsou předávány do třetí země, ohledně které bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně Vašich osobních údajů, tj. do třetí země, kterou Evropská komise vyhodnotila jako bezpečnou z hlediska ochrany Vašich osobních údajů (dále jen „Rozhodnutí o odpovídající ochraně“); nebo

(b)  v případě, že ohledně dotčené třetí země nebylo Evropskou komisí vydáno Rozhodnutí o odpovídající ochraně, pak:
(i)  za podmínky, že jsou ze strany příjemce Vašich osobních údajů (tedy osoby, které jsou Vaše osobní údaje předávány) poskytnuty vhodné záruky ochrany Vašich osobních údajů, a to nejčastěji prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou s dotčeným příjemcem uzavírány (dále jen „Předávání na základě vhodných záruk“); nebo (v případě neexistence takových vhodných záruk)
(ii)  za podmínky, že (1) předání Vašich osobních údajů do třetí země je nezbytné pro plnění smlouvy mezi společností a Vaší osobou (zejména tedy pracovní či jiné obdobné smlouvy), nebo (2) že jste k domu dali Váš výslovný souhlas.

11.  DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1  Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.

11.2 V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.

11.3 V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále následujících 10let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti.

11.4  V případě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých oprávněných zájmů, a to s ohledem na konkrétní potřeby Společnosti. Bližší informace o době uložení zpracovávaných osobních údajů dle konkrétního účelu lze nalézt v příloze č. 2 tohoto Memoranda.

11.5  V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

12.  ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

12.1  V případě, že jsou na webových stránkách Společnosti uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Společnosti. Společnost tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím odkazů obsažených na webových stránkách Společnosti, a Společnost tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.

(E)  VAŠE PRÁVA

13. OBECNÉ INFORMACE

13.1 Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Společností nebo pro Společnost.

14.  PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1  V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v části (F) níže.

14.2  Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.

15. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

15.1 Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.

15.2 V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.

15.3 Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).

15.4 Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.

16. PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1  Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

17.   PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

17.1  Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
(a)  Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;
(b) odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů;
(c)  vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (k tomu viz blíže článek 22 níže) a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
(d) osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo
(e)  Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.

17.2  V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.

17.3  Pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali další správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste požádali, aby vaše osobní údaje byly vymazány.

18. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

18. Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
(a) budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
(b)  zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;
(c)  Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo
(d)  vznesete námitku proti zpracování (k tomu viz blíže článek 20 níže), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

18.2 V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

18.3 V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.

19. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

19. Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:
(a)  zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)
(b) zpracování je Společností prováděno automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).

20. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

20.1  Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.

20.2 V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

20.3 Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ( v případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat v každém případě.

21.  PRÁVO NA NÁHRADU ÚJMY

21.1  Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým Společnost předala Vaše osobní údaje.

22.   PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU

22.1 V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

22.2 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti adresované Společnosti.

22.3  Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo nebude-li Vás informovat do tří měsíců o pokroku v řešení Vaší stížnosti, máte proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.

23.  PRÁVO NA SOUDNÍ OCHRANU

23.1 V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

(F)  ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

24.  ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

24.1 Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím:
• na telefonním čísle  326 900 158, 326 900 202,  ;
• na e-mailové adrese gdpr.cz@tereos.com.

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Bezúplatnost vyřizování Žádosti

24.2 Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.

Náležitosti Žádosti

24.3 Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.

Přijetí Žádosti subjektu údajů

24.4  Bude-li Vaše Žádost podána prostřednictvím e-mailové pošty, bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným vhodným způsobem. 
Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti

24.5 Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty.
Vyřízení Žádosti subjektu údajů

24.6 Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti.

24.7 Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.

24.8 V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu (k tomu viz též článek 22 a 23 tohoto Memoranda).

PŘÍLOHA Č. 1
PŘEHLED PŘÍJEMCŮ (KATEGORIÍ PŘÍJEMCŮ)
PŘÍJEMCI (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ)

 • Poradenské služby (např. advokátní kanceláře či poradci v oblasti účetní a daňové agendy), a to zejména: KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., , VDG-AUDIT, s.r.o.
 • Dodavatelé služeb v oblasti ochrany majetku a osob (zejména bezpečnostní agentury), a to: Tegus,  s.r.o., Vegasys s.r.o.
 • Dodavatelé služeb v oblasti informačních technologií (hardware,software, přípojení k internetu), a to: Asseco Solutions a.s., COMINFO, a.s.,  AutoCont CZ a. s., CNW computer network s.r.o.
 • Grafická a webová studia, a to: WebDoména s.r.o., Pep-in s.r.o., GARAMON, s.r.o., CITY-MB, s.r.o., UVM Interactive s.r.o.
 • Orgány státní správy, a to např. finanční úřad, soudy, exekutoři.
 • Banky a pojišťovny, a to zejména Komerční banka, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Česká pojišťovna a.s., aj.
 • Dodavatelé služby v oblasti zpracování účetnictví, a to zejména Tereos TTD, a.s.

PŘÍLOHA Č. 2
DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM-DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Efektivní řízení a správa Společnosti-po dobu 1 roku od shromáždění osobních údajů;
 • Marketing a propagace-po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 1 roku po jeho skončení; v jiných případech po dobu 1 roku od shromáždění osobních údajů;
 • Komunikace a vztahy s obchodními partnery Společnosti-po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 1 roku po jeho skončení; v jiných případech po dobu 1 roku od shromáždění osobních údajů;
 • Ochrana právních zájmů Společnosti-po dobu trvání smluvního vztahu a  10 let od ukončení smluvního vztahu
 • Bezpečnost a ochrana-po dobu 1 týdne, popř. po dobu výkonu ochrany právních zájmů Společnosti
 • Škodní agenda a pojistná agenda-po dobu 1 týdne, popř. po dobu výkonu ochrany právních zájmů Společnosti
 • Nábor nových zaměstnanců-po dobu realizace výběrového řízení
 • Databáze uchazečů o zaměstnání-6 měsíců po ukončení výběrového řízení
   

OZNÁMENÍ O SOUBORECH COOKIES

Společnost Dobrovická muzea, o.p.s., IČO: 28222296 (dále jen „Společnost“ nebo „my“), jako provozovatel webových stránek https://www.dobrovickamuzea.cz/  (dále jen „Webové stránky“), tímto vydává pro uživatele Webových stránek (dále jen „Uživatelé“ nebo „Vy“) toto oznámení o souborech cookies, které jsou používány na Webových stránkách (dále jen „Oznámení o souborech cookie“ nebo „Oznámení“).

1. Cookies

1.1 Cookies (či soubory cookies) jsou textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení.

2 Účel cookies

2.1 Cookies jsou používány k různým účelům, počínaje zajištěním funkčnosti webových stránek, přes umožnění individualizace a personalizace webových stránek či statistických analýz chování uživatelů na webových stránkách, a konče cílením reklamy na uživatele webových stránek.

3. Druhy a typy souborů cookies

Dělení cookies z hlediska trvanlivosti

3.1 Z hlediska trvanlivosti (doby uložení) jsou cookies děleny na dočasné cookies (session cookies) a dlouhodobé cookies (persistent cookies).

3.2 Dočasné cookies jsou cookies, které se aktivují v okamžiku otevření webových stránek, a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek. Dlouhodobé cookies jsou cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele po dobu stanovenou v souborech cookies.

Dělení cookies z hlediska původu. 

3.3 Z hlediska původu jsou rozlišovány cookies „první strany“ (first party cookies) a cookies „třetí strany" (third party cookies).

3.4 Cookies „první strany“ jsou cookies, které vytváří webové stránky, které navštěvujete, a pouze tyto webové stránky mohou tento  typ cookies přečíst (rozpoznat).

3.5 Cookies „třetí strany“ (third party cookies) jsou naopak cookies, které vytvářejí třetí strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies „třetí strany“ jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí strany (osoby), které tyto cookies vytvořily, jsou tak schopny sledovat uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření návštěvnosti webových stránek či umísťování cílené reklamy).

Dělení cookies z hlediska funkce

3.6  Z hlediska funkce lze cookies dělit na nezbytně nutné cookies, výkonnostní cookies, funkční cookies a cílené cookies.

3.7  Nezbytně nutné cookies (strictly necessary cookies) jsou cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek. Používání nezbytně nutných cookies nevyžaduje souhlas uživatele.

3.8  Výkonnostní cookies (performance cookies) jsou cookies, které shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky, například jaké podstránky jsou uživateli navštěvovány nejčastěji či o jaký obsah se uživatelé zajímají nejčastěji. Tyto informace pak umožňují zlepšovat atraktivitu a optimalizovat obsah webových stránek. Používání výkonnostních cookies vyžaduje souhlas uživatele.

3.9  Funkční cookies (functionality cookies) jsou cookies, které si „pamatují“ informace o volbách a preferencích uživatele (například uživatelské jméno, volbu jazyka či preferovanou velikost písma), a které tak zvyšují uživatelský komfort webových stránek. Používání funkčních cookies vyžaduje souhlas uživatele.

3.10  Cílené cookies (targeting cookies) jsou cookies, které umožnují cíleně nabízet uživatelům více relevantní, preferovaný obsah, a to na základě specifických zájmů uživatelů. Tyto cookies jsou označovány též jako reklamní cookies (cílené reklamní cookies), neboť velice často jsou tyto cookies využívány pro reklamní a marketingové účely (například pro zobrazování cílené reklamy uživatelům). Používání cílených cookies vyžaduje souhlas uživatele.

Více informací o cookies

3.11 Více informací o souborech cookies můžete nalézt na následujících odkazech: www.aboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

4. Správa a deaktivace cookies

4.1  Využívání souborů cookies můžete spravovat či ukládání cookies deaktivovat v rámci nastavení Vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme však, že deaktivace cookies může vést k omezení funkčnost našich Webových stránek, příp. způsobit úplnou nefunkčnosti některých jejich částí.

4.2  Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení cookies či deaktivovat cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích:

Google Chrome: [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en];
Firefox: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences];
Internet Explorer: [http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies]; a
Safari: [http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471].

Ochrana osobních údajů
Vzhledem k tomu, že údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookies mohou být v určitých případech považovány za Vaše osobní údaje, seznamte se, prosím, též s naším oznámením o zpracování osobních údajů na našich Webových stránkách, které naleznete na adrese: https://www.dobrovickamuzea.cz .

 

2024 © DobrovickáMuzea.cz